OSOBY DOŚWIADCZAJĄCE PRZEMOCY W RODZINIE MOGĄ UZYSKAĆ WSPARCIE POD NR TEL. 32 227-05-75OD DNIA 04.05.2020 R. MOPS CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO ŚRODY W GODZ. OD 7:30 DO 15:30, CZWARTEK 7:30 DO 17:30, PIĄTEK 7:30 DO 13:30
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Fundusz alimentacyjny

Okres zasiłkowy 2019/2020

Wzór nowego wniosku i załączników dosępny tutaj

(na dzieci, na które toczą się odrębne postępowania egzegucyjne- różne sygnatury akt KMP należy składać osobne wnioski)

Jaka pomoc?

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowanymi z budżetu Państwa.

Komu przysługuje?

Przysługuje osobie uprawnionej:
1. do ukończenia przez nią 18 roku życia, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,
w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez Sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Komu nie przysługuje?

Nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:
1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
2.zawarła związek małżeński.

Uwaga!

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 800 złotych.

Jaka wysokość?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 złotych.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

 

Bezskuteczność egzekucji musi być potwierdzona zaświadczeniem organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji lub oświadczeniem o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
- braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
- braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

W przypadku zmian mających wpływ na prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, w szczególności zaistnienia okoliczności wymienionych powyżej, w tym również w przypadku wyjazdu wnioskodawcy lub członka jego rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskanie dochodu lub konieczności weryfikacji prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tych zmianach Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego w Tychach przy ul. Barona 30.

 

 

Dokumenty dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 trwający od 01.10.2019r do 30.09.2020r.

Dokumenty dotyczące wnioskodawcy:
Uprawnieni wnioskodawcy:
dokument tożsamości do wglądu

Stan cywilny:
1.separacja - prawomocny wyrok sądu orzekający separację
2. rozwiedziony/a - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód
3. wdowa/wdowiec - akt zgonu współmałżonka

W przypadku zaginięcia współmałżonka- aktualne zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęcia zgłoszenia o zaginięciu małżonka

Dokumenty dotyczące sytuacji dochodowej i zawodowej wnioskodawcy
oraz pełnoletnich członków rodziny:

1. podjęcia pracy/rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych przed rokiem 2018, która trwa do nadal
a) oświadczenie o zatrudnieniu/ rozpoczęciu działalności gospodarczej:

oświadczam, że dochód osiągnięty w roku 2018 jest za 12 miesięcy i trwa do nadal. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej prosimy o podanie numeru NIP.

1.1. rozpoczęcie działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym/ na podstawie karty podatkowej przed rokiem 2018
a) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za rok 2018

2. podjęcie pracy/rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych w roku 2018, która trwa do nadal
a) PIT-11 z 2018/ PIT-36 z 2018
b) umowa o pracę/zlecenie/ o dzieło- pierwsza oraz wskazująca pracę do nadal
c) oświadczenie o rozpoczęciu działalności gospodarczej (numer NIP)
2.1. rozpoczęcie działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym/ na podstawie karty podatkowej w roku 2018
a) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za rok 2018

Prosimy o podanie numeru NIP.

3. utrata pracy/ zakończenie działalności gospodarczej, która trwała w roku 2018 i później
a) PIT-11 z 2018/ PIT-36 z 2018
b) świadectwo pracy/ umowa zlecenie/o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy o wykonywaniu umowy zlecenia/o dzieło

4. podjęcie pracy/ rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych w roku 2019
a) zaświadczenie o wynagrodzeniu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany - wypełnia pracodawca
4.1. rozpoczęcie działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym/ na podstawie karty podatkowej w roku 2019
a) wypełniony załącznik dotyczący działalności gospodarczej rozliczanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym/karta podatkowa o wysokości osiągniętego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozpoczęcie działalności gospodarczej (wzór tutaj )

Dodatkowe dokumenty:
- załącznik ZFA-03 - oświadczenie o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych- dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny
- załącznik ZFA-05 - o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego
- nakaz płatniczy za rok 2018 (dotyczy osób, które posiadają gospodarstwo rolne)
załącznik ZFA-04 - o opłaconych składkach zdrowotnych od dochodów z tytułu renty lub emerytury z KRUS
- zupełny akt urodzenia- w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany
w przypadku jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny należy dostarczyć przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów za rok 2018 oraz ww wyrok sądowy/ ugodę.
- zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej- dotyczy pełnoletnich osób
-zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy- w przypadku zarejestrowania
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osbę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wyegzekwowanych w 2018r. alimentach
- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem

- zaświadczenie z instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczejjeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie (zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła)
- zaświadczenie z instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie o wysokości ponoszonych opłat przez rodzica dziecka- w przypadku umieszczenia dziecka w takiej instytucji

Zaświadczenia należy przedłożyć w oryginale a w przypadku pozostałych dokumentów kserokopię wraz z oryginałem do wglądu.

 

Ośrodek jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną lub drogą pisemną, odpowiednio:
1. informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego 
2. informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek 
3. informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności obejmującej następujące dane: 
- datę i rodzaj wydanego orzeczenia, 
- wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 
- datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, 
- datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności, 
- okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.


WAŻNE!
W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1015
16-03-18 09:42
Bagnicka Alicja
85.51KB
{format} Wniosek o ustalenie prawa do ustalenia świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1308
16-03-18 09:36
Bagnicka Alicja
129.87KB

Redakcja strony: Fundusz alimentacyjny

  • Podmiot udostępniający informację:MOPS
  • Pierwsza publikacja: Rachwol Sonia 2019-07-04 10:02:40
  • Aktualizacja publikacji: Rachwol Sonia 2019-07-04 10:02:42
  • Wytworzenie publikacji: Rachwol Sonia 2019-07-04 10:02:40
  • Zatwierdzenie informacji: Rachwol Sonia 2019-07-04 10:02:40
Liczba odwiedzin: 21372