Przejdź do treści
 • BiP
 • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Aktualności

Dodano: 2024-01-17

Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 - nabór wniosków od 22.01.2024

 

Od 22.01.2024 r. rozpoczynamy nabór wniosków do programu.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 02.02.2024 r.

Szczegóły oraz informacja dot. składania wniosków wraz z drukami dostepna w zakładce Fundusz Solidarnościowy

https://www.mops.tychy.pl/fundusz_solidarnosciowy/Program_Opieka_wytchnieniowa_dla_Jednostek_Samorzadu_Terytorialnego_-__edycja_2024.html

 
 
Program " Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej " Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach informuje, iż w dniu 30.10.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. " Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z
  niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.
Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z
niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i
regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.
Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Terminy naboru wniosków w ramach Programu:
 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 16 i 17 do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w
  terminie od dnia 30 października 2023 r. do dnia 16 listopada 2023 r. Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. 
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę
  rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do
  Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków
  finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.
Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.