Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Aktualności

Dodano: 2023-12-19

OGŁOSZENIE O PROWADZENIU KONSULTACJI - WYNIKI KONSULTACJI

W ZAŁĄCZENIU - WYNIKI KONSULTACJI
 
Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji
w trybie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (ze zm.),
Prezydent Miasta Tychy informuje o rozpoczęciu w dniu 20 grudnia 2023 roku konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2027.
  1. Tytuł projektu: Uchwała nr ……/...…/24 Rady Miasta Tychy z dnia …...…...… 2024 roku w sprawie  przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2027.
  2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 20 grudnia 2023 roku - 3 stycznia 2024 roku
  3. Jednostka organizacyjna, wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach  Adres: ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy Wojciech Paradecki sekretariat@mops.tychy.plTel./Fax.: (32) 323 22 41Tel.: (32) 323 22 69
  4. Sposób wnoszenia uwag i opinii:
1) Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia do dnia zakończenia konsultacji.
2) Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
a) odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
b) pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
Format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf wyniki konsultacji.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
24-01-05 12:32
Walter Sylwia
28.07KB
pdf Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2027.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
23-12-19 14:31
Walter Sylwia
321.37KB
pdf uchwala_program_przemoc_2024_2027.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
23-12-19 14:31
Walter Sylwia
99.9KB