Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
Podstawa prawna:
Przepisy art. 3 pkt. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gmin a organy administracji rządowej
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 ze zm.), nakładają na gminę, jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego. Obowiązek ten
wynika z art. 149 § 3 i art. 175 w zw. z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359), zgodnie z którym, w przypadku braku osób
najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.

Obowiązki opiekuna prawnego:
Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego. Obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod
opieką i interes społeczny. Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub jej majątku.
Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun zobowiązany jest sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu. Wymóg ten stosuje się
odpowiednio także w razie późniejszego nabycia majątku przez osobę będącą pod opieką.
Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny. Opiekun zobowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy,
nie rzadziej niż co roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna
lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem. Sąd może zwolnić ze składania rachunku końcowego.
Na żądanie opiekuna sąd opiekuńczy przyznaje mu stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go z niej.
Sąd nie przyznaje wynagrodzenia, jeżeli uzna, że nakład pracy opiekuna jest nieznaczny albo czyni zadość zasadom współżycia społecznego (lub gdy sprawowanie opieki jest związane z
pełnieniem funkcji rodziny zastępczej). 

Kandydat na opiekuna prawnego powinien:
• posiadać obywatelstwa polskie,
• mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
• korzystać z pełni praw publicznych,
• być stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji odpowiednio opiekuna prawnego,
• nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,
• mieć nieposzlakowaną opinię i stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji opiekuna.

Opiekunem nie może być ustanowiona osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych albo została pozbawiona praw publicznych. Opiekunem nie może być ustanowiona
także osoba, która została pozbawiona władzy rodzicielskiej albo skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem
przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności
związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,
zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Wymagane dokumenty:
1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.
4. Oświadczenie o nieorzeczeniu zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi.
5. Oświadczenie o nieorzeczeniu obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi
osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” w Sekretariacie
lub Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach przy ul. Budowlanych 59.
Informujemy, że gdy zaistnieją okoliczności, w których wymagane będzie wskazanie osoby, której opieka mogłaby być powierzona, Ośrodek - po przeprowadzeniu rozmowy z
kandydatem oraz zawarciu stosownego porozumienia o współpracy - przedstawi sądowi
kandydata z prowadzonej bazy.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
Format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf KLAUZULA INFORMACYJNA - DLA KANDYDATA NA OPIEKUNA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 326
22-03-30 09:33
Walter Sylwia
50.45KB
pdf OGŁOSZENIE STAŁY NABÓR OPIEKUN PRAWNY
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 333
22-03-30 09:32
Walter Sylwia
181.35KB

Rejestr zmian strony Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów

Podmiot udostępniający informację
MOPS Tychy
Pierwsza publikacja
Plewnia Miłosz 2022-12-28 12:14:06
Aktualizacja publikacji
Plewnia Miłosz 2022-12-28 12:24:16
Wytworzenie publikacji
Plewnia Miłosz 2022-12-28 12:24:14
Zatwierdzenie
Plewnia Miłosz 2022-12-28 12:24:14
Rejestr zmian