Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Dział Pomocy Środowiskowej

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(Dz.U. Z 2021r., poz. 735)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń mają:
  • - osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kwoty 776,- zł, tj. kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej

  • - osoby w rodzinie, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 600,- zł, tj. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego wymienionego poniżej powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

12) alkoholizmu lub narkomanii;

13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

14) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

RODZAJE ŚWIADCZEŃ:

 

POMOC PIENIĘŻNA:

- zasiłek stały

- zasiłek okresowy

- zasiłek celowy

- zasiłek celowy specjalny – jeżeli dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego – przyznawany tylko na częściowe pokrycie kosztów leczenia i zakup opału.

 

POMOC NIEPIENIĘŻNA:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

- posiłki

- prawo do świadczeń zdrowotnych

- praca socjalna

 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA:

Realizujemy wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” dla osób/rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego. W ramach programu przyznajemy pomoc w formie pokrycia kosztów posiłków dla dzieci, młodzieży i osób starszych oraz świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności.

- Udzielamy wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (FEAD) Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021
dla osób/rodzin, których dochód nie przekracza odpowiednio 150% kryterium dochodowego. Program jest realizowany przy współpracy z organizacją pozarządową.W
  każdym roku uruchamiany jest Podprogram – skierowania osobom/rodzinom przekazują pracownicy socjalni.

 

Podanie o pomoc można składać bezpośrednio u pracownika socjalnego, za pośrednictwem poczty, lub w Informacji Ośrodka (pokój nr 119) Tychy, ul. Budowlanych 59. Po przyjęciu wniosku o pomoc właściwy pracownik socjalny przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania w celu ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej, majątkowej, zdrowotnej i dochodowej. Po zebraniu całości dokumentów i ustaleniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej zostanie wydana decyzja administracyjna przyznająca pomoc, termin załatwienia sprawy – do 30 dni od złożenia podania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian strony Dział Pomocy Środowiskowej

Podmiot udostępniający informację
Woźniak Dorota
Pierwsza publikacja
Wieszczek Witold 2016-03-14 08:44:19
Aktualizacja publikacji
Woźniak Dorota 2022-06-07 12:02:55
Wytworzenie publikacji
Woźniak Dorota 2022-06-07 12:02:52
Zatwierdzenie
Woźniak Dorota 2022-06-07 12:02:52
Rejestr zmian