Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Zasiłek rodzinny i dodatki

ZASIŁEK RODZINNY

Wzór nowego wniosku i załączników tutaj

Jaka pomoc?

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Komu przysługuje?

Rodzicom, opiekunom a także pełnoletniej osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia, jeśli nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Zasiłek przysługuje do ukończenia przez dziecko:

a)18 roku życia lub
b) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
c) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Uwaga!
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo
dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł lub kwotę 764 zł na osobę w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jaka wysokość?

95 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
124 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
135 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Jakie dodatki?

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

Przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
Dodatek przysługuje, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego
, potwierdzającego  pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Obowiązek dostarczenia zaświadczenia nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka a także osób, które przysposobiły dziecko.

UWAGA!

Zaświadczenie może być potwierdzone przez każdego lekarza bez względu na specjalizację, który na podstawie dostępnej dokumentacji potwierdzi pozostawanie kobiety w ciąży pod opieką lekarską (może to być m.in. karta przebiegu ciąży, dokumentacja medyczna znajdująca się w placówce opieki zdrowotnej, w której zarejestrowana jest kobieta, bądź dokumentacja medyczna przedstawiona przez ciężarną, która przebywała w innej części kraju lub za granicą.

Wysokość dodatku wynosi 1000 zł jednorazowo.

Powyższy dodatek jest podwyższony o kwotę 500 zł jednorazowo (łącznie 1500 zł jednorazowo)na podstawie uchwały nr 0150/XLII/797/06 Rady Miasta Tychy z dnia 26.01.2006r w sprawie podniesienia kwot dodatków do zasiłku rodzinnego.

2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Przysługuje osobie, która jest uprawniona do urlopu wychowawczego na to dziecko, jeżeli przebywa pod faktyczną opieką tej osoby.

Dodatek przysługuje przez okres:
a)24 miesięcy kalendarzowych
b) 36 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu
c) 72 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek nie przysługuje, jeżeli:

a) bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy
b) podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
c) dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
d) w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego
e) korzysta ze świadczenia rodzicielskiego

Wysokość dodatku wynosi 400 zł miesięcznie.

3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
a) drugi z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Wysokość dodatku wynosi 193 zł miesięcznie. Nie więcej niż 386 zł miesięcznie na wszystkie dzieci.
Wysokość dodatku wynosi 273 zł miesięcznie. Nie więcej niż 546 zł miesięcznie na wszystkie dzieci w przypadku, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności.

4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Wysokość dodatku wynosi 95 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko.

5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub
kształceniem dziecka w wieku:

a) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
b) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dodatku wynosi 90 zł miesięcznie na dziecko do 5 roku życia lub
110 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia.

6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Przysługuje, na dziecko rozpoczynające rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne.

Wysokość dodatku wynosi 100 zł jednorazowo.

7. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

a) związany z dojazdem do miejsca nauki
Przysługuje w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Wysokość dodatku wynosi 69 zł miesięcznie.

b) związany z zamieszkaniem w miejscu nauki
Przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przyznaje się na okres od września do czerwca, (ale nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek).

Wysokość dodatku wynosi 113 zł miesięcznie.

Przyznanie zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego „zasada złotówka za złotówkę"

W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego,  zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodzin.
Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;  oraz następjących dodatków do zasiłku rodzinnego:

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z zasadą ”złotówka za złotówkę” jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

W przypadku zmian mających wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego, w szczególności zaistnienia okoliczności wymienionych powyżej, w tym również w przypadku wyjazdu wnioskodawcy lub członka jego rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskanie dochodu lub konieczności weryfikacji prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tych zmianach Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego w Tychach przy ul. Barona 30.

Dokumenty dla wszystkich osób ubiegających się o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 trwający od 01.11.2022r do 31.10.2023r.

Dokumenty dotyczące wnioskodawcy:
Uprawnieni wnioskodawcy:
rodzic - dokument tożsamości do wglądu
opiekun prawny - dokument tożsamości do wglądu + orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego
opiekun faktyczny - dokument tożsamości do wglądu + zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka.
osoba ucząca się - akty zgonu rodzica/ów lub/i wyrok sądu orzekający alimenty od rodzica lub od obojga rodziców kserokopię aktu urodzenia dziecka (zupełny odpis aktu urodzenia w przypadku dziecka nieuznanego).

Stan cywilny:
1.separacja - prawomocny wyrok sądu orzekający separację
2. rozwiedziony/a - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód
3. wdowa/wdowiec - akt zgonu współmałżonka

W przypadku zaginięcia współmałżonka- aktualne zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęcia zgłoszenia o zaginięciu małżonka.

Dokumenty dotyczące sytuacji dochodowej i zawodowej wnioskodawcy oraz pełnoletnich członków rodziny:

1. podjęcia pracy/rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych przed rokiem 2021, która trwa do nadal

a)oświadczenie o zatrudnieniu/ rozpoczęciu działalności gospodarczej:

oświadczam, że dochód osiągnięty w roku 2021 jest za 12 miesięcy i trwa do nadal. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej prosimy o podanie numeru NIP.

1.1. rozpoczęcie działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym/ na podstawie karty podatkowej przed rokiem 2021
a) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za rok 2021

2. podjęcie pracy/rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych w roku 2021, która trwa do nadal
a) PIT-11 z 2021/ PIT-36 z 2021
b) umowa o pracę/zlecenie/ o dzieło- pierwsza oraz wskazująca pracę do nadal
c) oświadczenie o rozpoczęciu działalności gospodarczej (numer NIP)
2.1. rozpoczęcie działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym/ na podstawie karty podatkowej w roku 2021
a) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za rok 2021

Prosimy o podanie numeru NIP.

3. utrata pracy/ zakończenie działalności gospodarczej, która trwała w roku 2021 i później
a) PIT-11 z 2021/ PIT-36 z 2021
b) świadectwo pracy/ umowa zlecenie/o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy o wykonywaniu umowy zlecenia/o dzieło

4. podjęcie pracy/ rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych w roku 2022
a) zaświadczenie o wynagrodzeniu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany- wypełnia pracodawca (wzór tutaj )
4.1. rozpoczęcie działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym/ na podstawie karty podatkowej w roku 2022
a) wypełniony załącznik dotyczący działalności gospodarczej rozliczanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym/karta podatkowa o wysokości osiągniętego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozpoczęcie działalności gospodarczej (wzór tutaj )

Dodatkowe dokumenty:

- załącznik ZSR-05 – oświadczenie o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych- dotyczy wszystkich
pełnoletnich członków rodziny
- załącznik ZSR-06- o opłaconych składkach zdrowotnych od dochodów z tytułu renty lub emerytury z KRUS
- załącznik ZSR-07- o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego
- nakaz płatniczy za rok 2021 (dotyczy osób, które posiadają gospodarstwo rolne)
- zupełny akt urodzenia- w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany
- w przypadku jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny należy dostarczyć przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów za rok 2021
oraz ww wyrok sądowy/ ugodę.
- w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko/dzieci- tytuł wykonawczy pochodzący lub zatwierdzony przez sąd ustalający świadczenie alimentacyjne.

Nie dotyczy, gdy:
a) drugie z rodziców dziecka nie żyje (akt zgonu);
b) ojciec dziecka jest nieznany (zupełny akt urodzenia);
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

- orzeczenie o niepełnosprawności dziecka – jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne
- zaświadczenie z instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie (zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła)
- zaświadczenie z instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie o wysokości ponoszonych opłat przez rodzica dziecka- w przypadku umieszczenia dziecka w takiej instytucji
- w przypadku ubiegania się o świadczenie przez cudzoziemca zamieszkującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej- kserokopia paszportu wszystkich członków rodziny
- w przypadku ubiegania się o świadczenie przez cudzoziemca zamieszkującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej- kserokopia zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja przyznająca status uchodźcy lub karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.
- zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia-dla osób starających się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
- zaświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia w miejscu nauki- dla osób starających się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym- dla osób starających się o daodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- zaświadczenie lekarskie- dla osób starających się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka
- zupełny akt urodzenia- w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany

Zaświadczenia należy przedłożyć w oryginale a w przypadku pozostałych dokumentów kserokopię wraz z oryginałem do wglądu.

Ośrodek jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną lub drogą pisemną, odpowiednio:
1. informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego
2. informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek
3. informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności obejmującej następujące dane:
- datę i rodzaj wydanego orzeczenia,
- wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
- datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
- datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności,
- okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.


WAŻNE!
W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

 

 

Rejestr zmian strony Zasiłek rodzinny i dodatki

Podmiot udostępniający informację
MOPS
Pierwsza publikacja
Bojarska Barbara 2022-07-19 07:27:22
Aktualizacja publikacji
Bojarska Barbara 2022-07-19 07:27:35
Wytworzenie publikacji
Bojarska Barbara 2022-07-19 07:27:22
Zatwierdzenie
Bojarska Barbara 2022-07-19 07:27:22
Rejestr zmian