Przejdź do treści
 • BiP
 • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Bon energetyczny

BON ENERGETYCZNY

Bon energetyczny wypłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej składającej wniosek o wypłatę bonu energetycznego.

 

Uwaga: ubiegając się o wypłatę bonu energetycznego zarówno wnioskodawca jak i członkowie gospodarstwa domowego muszą spełniać wymagania dotyczące obywatelstwa i podstawy przebywania na terytorium Polski.

Zgodnie z art. 2 ust 6 ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859) jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, na potrzeby ustalenia prawa do bonu energetycznego w skład gospodarstwa domowego zalicza się:

 1. osoby posiadające obywatelstwo polskie mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. cudzoziemców mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519, 185 i 547), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

  2. w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

 3. mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. O wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2024 r. poz. 633), posiadających prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Bon energetyczny przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.500,00 zł;

 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.700,00 zł na osobę.

Gospodarstwo domowe tworzy:

 • osoba fizyczna, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe),

  albo

 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego. Przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2023 roku.

Do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu stosuje się przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza kwotę 2.500,00 zł/1.700,00 zł bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą bonu energetycznego, a kwotą o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę. W przypadku gdy wysokość bonu energetycznego jest niższa niż 20 zł, bon ten nie przysługuje.

Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku i jest wypłacany jednorazowo. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

Bon energetyczny wynosi:

 • 300,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

 • 400,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

 • 500,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

 • 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w artykule 27a ustęp 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024 roku, albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 • 600,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

 • 800,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

 • 1.000,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

 • 1.200,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego za okres od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku składa się w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 roku do dnia 30 września 2024 roku.

Wniosek złożony po dniu 30 września 2024 roku pozostawia się bez rozpoznania.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku, który składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

 2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości do wglądu. W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane. W pozostałych sytuacjach dowód osobisty lub innym dokument tożsamości musi być okazywany przy składaniu wniosku.

 3. inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia bonu energetycznego.

W przypadku składania kserokopii dokumentów należy przedłożyć ich oryginały do wglądu.

 

Sposób dostarczenia dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym);

  2. złożyć bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach - w Dziale Świadczeń Rodzinnych, ul. Barona 30;

  3. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP - wypełniony wniosek należy załączyć do wiadomości;

 

 1. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący bon energetyczny wzywa osobę ubiegającą się o dodatek do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 2. W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący bon energetyczny przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Opłaty

Wniosek jest wolny od opłat.

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji.

 2. Informację o przyznaniu bonu energetycznego organ właściwy przesyła wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu bonu energetycznego. Nieodebranie wyżej wymienionej informacji nie wstrzymuje wypłaty tego bonu.

 3. Odmowa przyznania bonu energetycznego, korekta lub odmowa korekty wysokości przyznanego bonu energetycznego, uchylenie lub zmiana prawa do bonu energetycznego oraz rozstrzygnięcie w sprawie zwrotu bonu energetycznego albo pobranego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości, wymagają wydania decyzji.

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dziennik Ustaw z 2024 roku pozycja 859).

 

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach mieści się przy ul. Barona 30 (parter, wejście od strony salonu samochodowego).

Czynny jest:

poniedziałek, wtorek od 8:00 do 15:00,

czwartek od 8:00 do 17:00,

piątek od 8:00 do 13:00

środa jest dniem wewnętrznym - Strony nie są przyjmowane.

Ze względu na ochronę danych osobowych telefonicznie udzielane są wyłącznie informacje ogólne.

 

Informacje można uzyskać po numerami telefonów:

 • sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych i bonu energetycznego: 32 326-25-54; 32 326-25-55;

 • sprawy dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego i bonu energetycznego: 32 326-25-58

 • kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych: 32 326-25-57.

Rejestr zmian strony Bon energetyczny

Podmiot udostępniający informację
dsr
Pierwsza publikacja
Bojarska Barbara 2024-07-09 12:32:15
Aktualizacja publikacji
Bojarska Barbara 2024-07-09 12:32:23
Wytworzenie publikacji
Bojarska Barbara 2024-07-09 12:32:15
Zatwierdzenie
Bojarska Barbara 2024-07-09 12:32:15
Rejestr zmian