Przejdź do treści
 • BiP
 • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Dodatek elektryczny

DODATEK ELEKTRYCZNY

Dodatek elektryczny
Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy:
1) główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, 
2) źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków  CEEB, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku nowych źródeł ogrzewania. 
Oba warunki muszą być spełnione łącznie.
Wysokość dodatku elektrycznego:
1000 zł. - dla gospodarstwa domowego
1500 zł. - w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo jednoosobowe),
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku , wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek te jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
 Dodatek elektryczny nie przysługuje:
 • w przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji,  którą rozumie się jako instalacje odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej  niż 50 kW (...),
 • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692),
 • gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
 • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku dotyczącym niektórych źródeł ciepła np. drewno kawałkowe, pelet drzewny, kocioł olejowy, skroplony gaz LPG.
Wymagane dokumenty
 1. Wypełniony formularz wniosku o dodatek elektryczny, który składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.
 2. Rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.
 3. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości do wglądu. 
  W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.
W przypadku składania kserokopii dokumentów należy przedłożyć ich oryginały do wglądu.
Terminy i sposób załatwiania
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.
Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.
Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, osoba upoważniona przez prezydenta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego zgodnie z art. 27 ust. 3 odpowiednio kpt 1 i 2.
Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, lub uniemożliwienie jego przeprowadzenia, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku elektrycznego.
Przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Odmowa przyznania dodatku elektrycznego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku elektrycznego wymagają wydania decyzji administracyjnej.
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Wnioski należy składać
w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, ul. Barona 30,
lub
przesłać pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychch, ulica Budowlanych 59, 43-100 Tychy;
lub
złożyć za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /mops_tychy/
Formularze są dostępne w punkcie obsługi klienta Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach przy ul. Barona 30 (punkt obsługi klienta - wejście z zewnątrz budynku od strony salonu samochodowego) oraz na stronie internetowej MOPS w zakładce WNIOSEK DO POBRANIA
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek dodatek elektryczny.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 424
23-01-20 12:43
Bojarska Barbara
330.83KB

Rejestr zmian strony Dodatek elektryczny

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Bojarska Barbara 2023-01-20 12:10:58
Aktualizacja publikacji
Bojarska Barbara 2023-01-20 12:11:02
Wytworzenie publikacji
Bojarska Barbara 2023-01-20 12:10:58
Zatwierdzenie
Bojarska Barbara 2023-01-20 12:10:58
Rejestr zmian