Przejdź do treści
 • BiP
 • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

PO LUDZKU, PO SĄSIEDZKU, U SIEBIE.

OPIS PROJEKTU

 

Dla zapewnienia trwałości rezultatów projektu, w oparciu o środki Gminy Miasta Tychy, zabezpieczone w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2021-2030, MOPS w Tychach od  kwietnia 2021 do końca lipca 2023 realizował dodatkowe usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta 60+, świadczone wcześniej w ramach projektu " Po ludzku, po sąsiedzku u siebie". W okresie od 01.04.2021r do 31.07.2023r. świadczono specjalistyczne usługi opiekuńcze  ( rehabilitacja i pielęgnacja ) dla 100 mieszkańców miasta Tychy. .Usługi realizowano średnio w wymiarze 5 razy w tygodniu po 2 godziny. Usługami opiekuńczymi w formie teleopieki w okresie od 01.04.2021r do 31.07.2023r objętych było  71 osób.

W projekcie dedykowanym seniorom  chcieliśmy podtrzymywać i wzmacniać ich samodzielność. Opracowując System Opieki Skoordynowanej dla seniorów dbaliśmy by jego cechy odzwierciedlały kluczowe zasady pracy -personalizację usług, ich kompleksowość, podmiotowość, profesjonalizm i ciągłość świadczenia. Jako rodzaje standardów dla poszczególnych cech usług przyjęliśmy-standardy etyczne, metodologiczne i prakseologiczne. Będziemy realizowali poszczególne usługi „ po ludzku”, dbając o poszanowanie odmienności, godności uczestników. Byliśmy otwarci i uważni na ich potrzeby. Usługi realizowaliśmy zgodnie z zakresem określonym w kontrakcie, dostosowując tempo, zakres do możliwości uczestnika. Dbaliśmy o proces komunikacji z uczestnikiem-stosowanie pytań, parafrazę, komunikaty typu „ja”. Usługi świadczone były w społeczności lokalnej – po sąsiedzku -  przez 7 dni w tygodniu, także z wykorzystaniem pomocy sąsiedzkiej. U siebie–wszystkie usługi dedykowane seniorom wykonywane były u nich w domu. Poczucie bezpieczeństwa wzmacniała  usługa teleopieki i monitoringu podstawowych funkcji i aktywności.

Projekt nasz wzmacniał aktywność i samodzielność seniorów, rozwijał usługi społeczne dedykowane seniorom zwiększał ich dostępność, podnosił jakość, zapewniał trwałość.  Wspierał rozwój lokalny, wzmacniał spójność społeczną, przyczyniał się do poprawy jakości życia mieszkańców. Nasz SOS dla Seniora zapewniał  kompleksową realizację usług w oparciu o przeprowadzoną diagnozę lokalnych uwarunkowań w zakresie SUO, był oparty o ocenę indywidualnych potrzeb seniorów, zapewniał udział seniora i opiekuna w planowaniu usług, uwzględniał powołanie zespołów interdyscyplinarnych, szkolenia i edukację dla opiekunów w tym faktycznych, był oparty o standaryzacje usług, zapewniał wykwalifikowaną kadrę, był sformalizowany w zakresie dokumentacji usług i ich monitoringu. Narzędzia oceny realizacji standardów były także jednymi z narzędzi monitoringu projektu.

CEL  PROJEKTU.

Prowadzenie dodatkowych usług opiekuńczych dla 99 niesamodzielnych mieszkańców miasta w wieku 60+, rozwój, doskonalenie usług społecznych ukierunkowanych na pozostawanie seniorów we własnym środowisku, konstruktywne pełnienie ról społecznych. W szczególności: zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych, zapewnienie środowiskowej formuły wsparcia,  wprowadzenie SOS dla Seniora i standaryzacji usług.

Projekt  "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" realizowany był  od 1 września 2018 do 31 marca 2021 roku.

W projekcie zachowana została równość szans, poprzez dostęp do informacji, edukacji, wsparcia dla wszystkich bez względu na wiek, płeć, rasę i niepełnosprawność. W procesie naboru do projektu – kierowania i rekrutacji – szczególną uwagę przywiązywaliśmy  do podziału obowiązków domowych i opiekuńczych w rodzinie, zachęcaliśmy do wzajemnego przejmowania obowiązków domowych i opiekuńczych. Zawierając kontrakt socjalny na udział w projekcie pilnowaliśmy by w oferowanych formach wsparcia uczestniczyły zarówno osoby niesamodzielne oraz ich faktyczni opiekunowie. W szkoleniach kompetencji, korzystaniu ze wsparcia  dbaliśmy by kobiety i mężczyźni mieli takie same prawa. Realizatorzy poszczególnych zadań i działań zostali przeszkoleniu i pouczeniu nt. zasady równości, zobligowani do jej stosowania w pracy z uczestnikami naszego projektu.

Projekt „Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie” był adresowany do osób zamieszkujących na terenie miasta/gminy Tychy, które:
 • Miały ukończone 60 lat i były osobami niesamodzielnymi w minimum jednym zakresie dotyczącym czynności dnia codziennego.
 • Miały ukończone 60 lat i były osobami niepełnosprawnymi
 • Były faktycznymi opiekunami osób niesamodzielnych w wieku 60+

 Uczestnikami projektu zostali Ci z kandydatów, którzy:

 • Wyrazili zainteresowanie udziałem w projekcie,
 • Zadeklarowali możliwości korzystania z dedykowanej formy wsparcia
 • Zawarli kontrakt socjalny określający zadania, działania i formy ich realizacji
 • Udzielili zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Wytycznymi oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Rekrutacja odbywała się na bieżąco.

REKRUTACJA DO PROJEKTU.

Kryteria kwalifikacyjne dla osób niesamodzielnych, 60+:

Kryterium formalne - zgodność kandydata z wymogami uczestnictwa określonymi w pkt 1.1-1.2 niniejszego regulaminu (pkt 0-1);Grupa preferowana – za każde z kryteriów -a; b; c - 1 punkt ( maksymalnie 3 punkty). W procesie rekrutacji osób niesamodzielnych, 60+ preferowani będą następujący uczestnicy projektu:

a) osoby lub rodziny zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek podanej przy definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w Słowniku terminologicznym – 1 punkt.

b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 1 punkt.

c) osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, pod warunkiem że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ – 1 punkt.

Skala IADL – wagi:1;2;3. Gdzie waga 3: 8 - 13 punktów w skali; waga 2: 14-19 punktów w skali; waga 1: 20 -24 punktów w skali.

Kryterium dochodowe – wagi: 1;2;3;4;5;6;7;8;9. Gdzie waga 9 - dochód poniżej 1058,51 zł; waga 8 - dochód w przedziale1058,52 – 1409,01 zł; waga 7- dochód w przedziale 1409,02-1759,51 zł; waga 6 – dochód w przedziale 1759,52 – 2110,01 zł; waga 5 – dochód w przedziale 2110,02 – 2460,51 zł; waga 4 – dochód w przedziale 2460,52 – 2811,01 zł; waga 3 – dochód w przedziale 2811,02 – 3161,51 zł; waga 2 – dochód w przedziale 3161,52 – 3505,00;  waga 1 - dochód powyżej 3505,01 złotych.

 Komisja rekrutacyjna dokonuje oceny indywidualnej na zbiorczym formularzu oceny, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Ocena końcowa stanowi sumę arytmetyczną. Minimalna ilość punktów - 9 pkt, maksymalna ilość punktów - 36 pkt.

 W pierwszej kolejności do projektu kwalifikowane są osoby z najwyższą liczbą punktów. Pozostałe osoby wpisywane są na listę rezerwową.Od decyzji Komisji rekrutacyjnej nie ma odwołania

Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby z grup preferowanych, osoby spełniające kryteria, których dochód-zgodnie z art 8 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej - jest poniżej 150% ustawowego kryterium dochodowego. Osoby powyżej tego kryterium będą wpisywana na listę rezerwową. Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze określa Uchwała Rady Miasta Tychy.

Dodatkowi uczestnicy wpisywani będą na listę rezerwową.

 Kryteria kwalifikacyjne dla faktycznych opiekunów:

- Bez obowiązku ustawowego sprawują stałą opiekę nad osobą niesamodzielną

- Są rodziną osoby niesamodzielnej i  opiekują się nią.

- Wywiad środowiskowy - część II -  pracownika socjalnego potwierdzający  sprawowanie opieki/rolę faktycznego opiekuna

Uczestnictwo w projekcie faktycznego opiekuna osoby niesamodzielnej nie jest uzależnione od kryterium dochodowego!

Do projektu „Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie” zapraszaliśmy także sąsiadów osób niesamodzielnych w wieku 60+ zamieszkujących na terenie miasta/gminy Tychy, którzy:
 • Byli mieszkańcami miasta Tychy
 • Nie byli spokrewnieni/spowinowaceni w linii prostej z osobą niesamodzielną, której chcą pomagać
 • Nie mieli umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności
 • Zostali wskazani przez zainteresowanego opieką lub pracownika socjalnego.

Rekrutacja odbywała się na bieżąco.

Osobą świadczącą usługi sąsiedzkie, została osoba, która:
 • Wyraził zainteresowanie świadczeniem usług sąsiedzkich
 • Zadeklarowała udział w szkoleniu przygotowującym do roli
 • Zaakceptowała zadania wynikające z zakresu usług sąsiedzkich
 • Zawarła umowę określającą zadania i harmonogram ich realizacji
 • Posiadała kompetencje społeczne istotne do pełnienia tej roli
 • Udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Wytycznymi oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Kryteria kwalifikacyjne:

 • Co najmniej wynik „B” na skali Kwestionariusza Kompetencji Społecznych dla każdej z 5 kompetencji.
 • W przypadku osób wskazanych przez pracownika socjalnego pozytywny wynik „Testu zaufania”, który wypełni osoba niesamodzielna
 • Co najmniej 60% wynik na skali motywacji do roli.

FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE.

 1. USŁUGI OPIEKUŃCZE, PIELEGNACYJNE, REHABILITACYJNE ŚWIADCZONE PRZEZ 7 DNI W TYGODNIU DLA OK. 22 ŚRODOWISK W MIEJSCU ZAMIESZKANIA UCZESTNIKA.
 2. PODEJMOWANIE INTERWENCJI WOBEC UCZESTNIKÓW OBJĘTYCH USŁUGĄ TELEOPIEKI, W SYTUACJACH ZGŁOSZONYCH PRZEZ ADMINISTRATORA SYSTEMY- DLA OK. 22 UCZESTNIKÓW.
 3. POMOC SĄSIEDZKA SENIOROM – DLA OK.22 ŚRODOWISK.
 4. ZAKUP SYSTEMU DO MONITORINGU PODSTAWOWYCH FUNKCJI ŻYCIOWYCH, AKTYWNOŚCI PODOPIECZNYCH I TELEOPIEKI – DLA OK.22 OSÓB NIESAMODZIELNYCH.
 5. DZIAŁANIA WSPIERAJACE FAKTYCZNYCH OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH – DLA OK.33 ŚRODOWISK.
 6. PRACA SOCJALNA NA RZECZ UCZESTNIKÓW  PROJEKTU.

WARTOŚĆ PROJEKTU:        1 911 030,00 ZŁ

DOFINANSOWANIE UE;        1 624 375,50 ZŁ

WKŁAD WŁASNY GMINY:        133 772,10 ZŁ

 

 

 

 

                                                          

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian strony PO LUDZKU, PO SĄSIEDZKU, U SIEBIE.

Podmiot udostępniający informację
MOPS Tychy
Pierwsza publikacja
Kasprzyk Paweł 2023-08-03 09:47:21
Aktualizacja publikacji
Kasprzyk Paweł 2023-08-03 09:47:27
Wytworzenie publikacji
Kasprzyk Paweł 2023-08-03 09:47:21
Zatwierdzenie
Kasprzyk Paweł 2023-08-03 09:47:21
Rejestr zmian