Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

SUO- dla osob z zaburzeniami psychicznymi

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

             Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi sa świadczeniem niepieniężnym (usługowym)  w ramach systemu pomocy społecznej. Zakres ustalony jest indywidualnie dla każdego podopiecznego, zgodnie z jego stanem zdrowia, w oparciu o zaświadczenie lekarskie. Działania terapeutyczne w środowisku mają doprowadzić do zminimalizowania skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, poprawy jakości życia, nabycia umiejętności społecznego funkcjonowania.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. ze zm. Zakres specjalistycznych usług okreslony w par. 2 w/w Rozporządzenia obejmuje między innymi:

1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
  - kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania;
  - interwencje i pomoc w życiu w rodzinie,
  - pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  - wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
  - pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi,

2. pielęgnacja- jako wspieranie procesu leczenia,
  - pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
  - uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
  - pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
  - pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
  - w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w uzyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
  - pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
  - pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;

3. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjetym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych:
- zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
- współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno- pedagogicznego i edukacyjno- terapeutycznego zmierzajacego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

4. pomoc mieszkaniową, w  tym:
  - w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
  - w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
  - kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskujacej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu.

5. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno- wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.)

Warunki ponoszenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2023r. (Dz. U. z 2005r. Poz. 1598 z późn. zm)

Odpłatność należy uiszczać na konto Bank Polska Kasa Opieki SA nr 27 1240 2975 1111 0010 6080 5222 w terminie do dnia 15- go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby dla której są świadczone usługi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian strony SUO- dla osob z zaburzeniami psychicznymi

Podmiot udostępniający informację
MIejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Pierwsza publikacja
Kroczek Agnieszka 2023-09-18 09:16:10
Aktualizacja publikacji
Kroczek Agnieszka 2023-09-18 09:16:14
Wytworzenie publikacji
Kroczek Agnieszka 2023-09-18 09:16:10
Zatwierdzenie
Kroczek Agnieszka 2023-09-18 09:16:10
Rejestr zmian